นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และให้ความสำคัญการป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อลูกค้า , สังคม และเป็นรากฐานการสร้างความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงออกนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้บังคับอันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
ชื่อบริษัท บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ที่อยู่ 110 หมู่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เว็บไซต์ของบริษัท www.northlandd.com
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท 036-262-052 * 14
อีเมล northlanddpa@gmail.com

CALL US

Interior of volumes, space, air, proportion, with certain light and mood. These interiors are meant to last forever.

© A T T A L U C K